LOGO

Jabatan Pembangunan dan Penyelidikan (JP&P)

Fungsi Jabatan Pembangunan dan Penyelidikan

Jabatan Pembangunan dan Penyelidikan (JP&P) bertanggungjawab untuk mendokong tanggungjawab AKMAL untuk memberi latihan yang berkesan kepada jabatan dalam membangunkan modal insan yang kompeten, berintegriti dan berakauntabiliti, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, kreatif dan inovatif melalui tiga pendekatan iaitu peningkatan keupayaan mental, fizikal dan kerohanian. Kunci utama pelaksanaan latihan di AKMAL adalah menerusi konsep 4 D + 1 E iaitu 'Define, Design, Develop, Deliver and Evaluate'.

Pengurusan dan Analisis